ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η εταιρία Crim Dell Ltd, έτυχε χρηματοδότησης στα πλαίσια του καθεστώτος 4.2, 1η Προκήρυξη Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.